ระบบควบคุมการขายและคลังสินค้า
APSS สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรญีปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาค ASEAN เป็นระบบถูกพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
สามารถใช้งานระบบ APSS ได้โดยใช้ภาษาท้องถิ่น(ภาษาไทย) และเปลี่ยนข้อความที่แสดงบนหน้าจอให้เป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่นได้โดยการกดปุ่มเปลี่ยนภาษาเพียงปุ่มเดียว ช่วยให้คนญี่ปุ่นและพนักงานในท้องถิ่นสามารถปรึกษากันได้ระหว่างการดำเนินงาน นอกจากนี้ใบส่งสินค้าและเอกสารอื่นๆสามารถพิมพ์ในรูปแบบภาษาท้องถิ่น(ภาษาไทย)ได้อีกด้วย
※ A Posteriori Soft Series® เป็นลิขสิทธิ์ของ Arcadia Soft Asian Co.,Ltd.
【รองรับหลายภาษา】
เพื่อเป็นการรองรับ AEC(Asean Economic Community:ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ระบบได้ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาษาของหัวข้อและข้อความที่แสดงในระบบได้
รองรับการเชื่อมต่อกับระบบนำเข้าส่งออก(HarborWrite®:ซอฟต์แวร์ของบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น) HarborWrite® เป็นลิขสิทธิ์ของ Arcadia Knowledge Industry Co.,Ltd.
【ควบคุมการขายตั้งแต่การเสนอราคาถึงการออกใบเสร็จรับเงิน】
รองรับตั้งแต่การเสนอราคาสินค้า-การรับคำสั่งซื้อ-การสั่งซื้อสินค้า-การรับสินค้าเข้า-การจัดส่งสินค้า-การเรียกเก็บค่าสินค้า(ใบวางบิล, ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้) จนถึงการออกใบเสร็จรับเงิน
สามารถรองรับสกุลเงินได้หลายสกุลเงิน
【ควบคุมคลังสินค้า】
การควบคุมสินค้าแบบ First In First Out (FIFO) ซึ่งทำการเก็บข้อมูลจำนวนสินค้าในแต่ละวันที่มีการรับสินค้าและการกระจายสินค้าเมื่อมีการจัดส่งสินค้า
สามารถกำหนดสถานที่ของคลังสินค้าได้หลายระดับ
【 การนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ /การรวบรวมข้อมูล 】
สามารถคัดลอกข้อมูลจากการเสนอราคาสินค้ามาสร้างข้อมูลการรับคำสั่งซื้อ และคัดลอกข้อมูลการรับคำสั่งซื้อเพื่อสร้างข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจนถึงการเรียกเก็บค่าสินค้าได้ ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลา ป้องกันการผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนด้วย
สามารถนำข้อมูลการเสนอราคาสินค้าที่มากกว่า 1 ข้อมูลมารวมกันเพื่อสร้างข้อมูลการรับคำสั่งซื้อและการนำข้อมูลการรับคำสั้งซื้อที่มีมากกว่า 1 ข้อมูลมารวมกันเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ได้ ฟังก์ชันนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานง่ายขึ้น และช่วยลดเวลาในการทำงาน ป้องกันความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
※ สามารถใช้ฟังก์ชันการสั่งซื้อสินค้าแบบเดี่ยวๆได้
【 ฟังก์ชันการควบคุมราคาสินค้า 】
ระบบใช้ระยะเวลาเป็นกุญแจในการควบคุมสินค้า ถึงแม้ว่ารายละเอียดของสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะสามารถแยกประเภทและควบคุมสินค้าเก่าและใหม่ได้
สามารถกำหนดราคาซื้อของแต่ละผู้จัดจำหน่ายและกำหนดราคาขายของลูกค้าแต่ละรายได้ นอกจากนี้ระบบยังมีการควบคุมราคาโดยแยกตามสินค้าแต่ละชนิดอีกด้วย
【 การแบ่งชำระเงิน 】
สามารถตั้งค่าการแบ่งชำระเงิน(Down Payment) ในขั้นตอนบันทึกข้อมูลการเสนอราคาสินค้าและข้อมูลการรับคำสั่งซื้อ ระบบจะคำนวณเงินให้โดยอัตโนมัติในขั้นตอนการสร้างใบเรียกเก็บค่าสินค้า
สามารถแบ่งงวดการเรียกเก็บค่าสินค้าได้
【 การควบคุมภายในองค์กร 】
สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้ระบบของผู้ใช้แต่ละคนได้ ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ เช่น ผู้ป้อนข้อมูล เวลาสร้างข้อมูล เป็นต้น ฟังก์ชันนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างพนักงานได้
【 Function List 】
【 ตัวอย่างเอกสาร 】
【 Cloud Service 】
ติดตั้ง Server ที่ Data Center ใช้ระบบผ่านเครือข่าย Internet


【 On-Premise 】
ติดตั้ง Server และใช้ระบบในบริษัท
เพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด ทางบริษัทจะทำการวิเคราะห์สภาพงานและลักษณะต่างๆแบบ Fit&Gap ก่อนติดตั้ง
สำหรับฟังก์ชันเฉพาะของลูกค้านั้นจะถือว่าเป็นการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม(Customize)
ทางบริษัทจะมีการดูแลช่วยเหลือทางด้านระบบอย่างครบวงจรและมีการจัดอบรมผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้ระบบจริง
ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ทางบริษัทจะดูแลจัดการแก้ไขปัญหาทั้งทางโทรศัพท์และที่บริษัทของลูกค้าแล้วแต่กรณี
ให้บริการด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
บริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
บริษัทญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI และ กิจการ IPO ที่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมจากBOI
บริษัทญี่ปุ่นที่มีโครงการจะขยายธุรกิจมายังพื้นที่แถบAEC
VAT : Value Added Tax : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
BOI : Board of Investment : คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
IPO : International Procurement Office : กิจการ IPO ที่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมจากBOI ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2013 กิจการ IPO สามารถขอรับการส่งเสริมฯ ได้ในประเภท 7.12 กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
AEC : ASEAN Economic Community : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มประเทศอาเซียนได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, บรูไนดารุสซาลาม, เวียดนาม, ลาว,พม่า, กัมพูชา รวมทั้งหมด 10 ประเทศ
Down Payment คือการแบ่งจ่าย เป็นเงินมัดจำ และเงินเมื่อส่งมอบสินค้า รองรับการแบ่งจ่ายค่าสินค้า